POWRÓT NA GÓRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!!

...Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

TECHNIKUM i SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Pracodawcy

Osobą kontaktową w sprawach:

- praktycznej nauki zawodu w technikum,

- kształcenia zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej i branżowej szkole I stopnia 

jest Renata Błażejczyk – wicedyrektor

Kontakt:

tel. kom. 698444736

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub

tel. szkolny:  62/721 57 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ

NAUKI ZAWODU

 

w

 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Zdunach

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)

Rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232)

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyczna nauka zawodu są organizowana jest zgodnie z programem nauczania dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin określa program nauczania dla danego zawodu, szkolny ramowy plan nauczania dla poszczególnych zawodów w technikum.

3. Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danymzawodzie.

§2.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I TERMINÓW PRAKTYKI

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów może być organizowana w czasie całego roku szkolnego włączając ferie, przerwę zimową oraz wiosenną.

2. Podstawą odbywania praktyk zawodowych jest umowa między uczniem (prawnymi opiekunami) a Zakładem Pracy lub między szkołą a Zakładem Pracy.

3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawców i prowadzona pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

4. Praktyczna nauka zawodu może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, przy czym liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.

6. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym a młodocianym uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów, jeśli nie nawiąże nowej umowy w ciągu dwóch tygodni.

7. Uczniowie/ pracownicy młodociani kształcenie teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych odbywają na czterotygodniowych kursach w placówkach uprawnionych do tego typu szkoleń.

 

§3.

ODPRAWA NA PRAKTYKĘ

1. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów na początku każdego roku szkolnego ze szczegółowymi wymaganiami obowiązującymi na zajęciach u pracodawcy (obowiązki, bhp, oceny, zasady postępowania).

2. Uczniowie kierowani na zajęcia u pracodawców prowadzą ewidencję tych zajęć:

a.             klasy zasadnicze: zgodnie z wymaganiami pracodawcy prowadzona jest ewidencja działań na praktyce, uczeń jest oceniany na koniec I semestru, oraz oceną roczną.

b.             klasy technikum/ kl. I praktyczna nauka zawodu u pracodawcy wg ramowego planu nauczania: zawierana jest umowa określająca zasady realizacji, ewidencja realizacji zagadnień prowadzona jest w imiennym dzienniku zajęć ucznia, pracodawca wystawia ocenę na koniec I semestru i ocenę roczną.

c.             klasy technikum/ praktyka zawodowa: zawierana jest umowa z pracodawcą; uczeń prowadzi dzienniczek praktyki zawodowej, pracodawca wystawia ocenę praktyki.

 

§4.

DYSCYPLINA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1.Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.

2. Praktyczna nauka zawodu trwa zgodnie z programem nauczania.

3. Praktykanci pozostają na praktyce nie dłużej niż:

a) 6 godzin dziennie poniżej 16 roku życia,

b) 8 godzin dziennie po ukończeniu 16 lat,

c) uczniowie technikum według ramowego planu nauczania.

4. Nie można spóźniać się ani opuszczać dni praktyki.

5. Uczeń zobowiązany jest w czasie praktyk przebywać w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu.

6. Uczeń/ pracownik młodociany wszystkie nieobecności zobowiązany jest usprawiedliwiać jedynie poprzez zwolnienie lekarskie, kopię zaświadczenia należy dostarczyć do szkoły.

7. Uczniowie/ pracownicy młodociani w dni wolne od zajęć dydaktycznych powinni przebywać na praktykach.

8. Uczniowie technikum usprawiedliwiają nieobecności na praktykach na zasadach statutowych.

9. Opuszczenie praktyki z powodu choroby (bez zwolnienia lekarskiego) lub innych usprawiedliwionych zdarzeń wymaga odpracowania w terminie uzgodnionym z pracodawcą bądź z zakładowym opiekunem praktyk.

11. Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie praktyki zawodowej.

12. Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

13. W miejscu odbywania praktyk zawodowych obowiązuje wzorowa kultura zachowania, dyscyplina, sumienność i chęć pracy.

 

§5.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do

praktyki poprzez:

-              zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z

dyrektorem/ nauczycielem;

-              odbycie szkolenia BHP w szkole uczniowie technikum, w pracy młodociani pracownicy,

-              posiadanie ubrania roboczego.

2. Uczeń ma obowiązek zachowania w czasie odbywania praktyki zawodowej dyscypliny, przez którą rozumie się:

-              właściwą postawę i kulturę osobistą,

-              poprawny wygląd,

-              właściwy ubiór,

-              punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

-              nieopuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczona godziną,

-              dostosowanie się do ustalonego harmonogramu dnia,

-              rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,

-              poszanowanie mienia,

-              uzyskanie pozytywnej oceny semestralnej i końcoworocznej wypisanej przez pracodawcę na odpowiednim protokole i rozliczenie jej  w odpowiednim terminie,

3. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.

 

§7.

 

PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

-              zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

-              zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;

-              wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;

-              zapoznania z kryteriami oceniania;

-              informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki,

-              zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;

-              uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i jej

uzasadnienia;

-              właściwego traktowania, poszanowania godności osobistej oraz uczuć religijnych.

 

§8.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

-              zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,

-              zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,

-              zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

-              skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;

-              przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk;

-              zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną;

-              kontrolować i uzupełniać wszelką wymaganą dokumentację praktyki,

-              zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;

-              zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi

dyrektor szkoły;

-              utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły

-              informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyk i itd.;

-              poinformować ucznia o propozycji oceny;

-              ocenić praktykę, wypełnić protokół z oceną wraz z opinią o praktyce.

 

§9.

ZALICZENIE PRAKTYK

1. Ocenę semestralną i końcoworoczną ustala pracodawca bądź kierownik szkolenia praktycznego/ wicedyrektor w uzgodnieniu z pracodawcą.

2. Warunkiem zaliczenia praktycznej nauki zawodu przez placówkę jest uzyskanie pozytywnej oceny.

5. Ocena z praktyk powinna być wystawiona i dostarczona przez ucznia nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej śródrocznym i rocznym.

6. W uzasadnionych przypadkach zmiana oceny wymaga pisemnego uzasadnienia oraz powiadomienia wychowawcy klasy nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

7. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczył się z praktyk,

będzie nieklasyfikowany. Klasyfikacja odbędzie się po odpracowaniu praktyk.

8. Wychowawca klasy wpisuje ocenę z praktyk zawodowych do dziennika oraz arkusza ocen.

9. Wychowawca zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu klasie nie później niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

§10.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

1. Na prośbę praktykanta za zgodą dyrektora szkoły oraz pracodawcy

uczeń może odbyć praktyczną naukę zawodu w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia.

2. Uczennica w ciąży zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym szkołę, przedstawiając zaświadczenie lekarskie, stwierdzające czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia i orzeczenie o możliwości odbywania praktyk zawodowych.

3. W przypadku ciąży praktyczna nauka zawodu może zostać przesunięta na inny termin na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego i za zgodą dyrektora szkoły.

4. W przypadku ciąży pracodawca w porozumieniu ze szkołą może zaliczyć praktykę, jeżeli nieobecność usprawiedliwiona nie przekracza 50 % godzin przeznaczonych na praktykę.

5. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia przez zakład pracy uczeń zobowiązany jest do:

-              pisemnego zawiadomienia szkoły o zaistniałym zdarzeniu;

-              znalezienia w terminie 2 tygodni zakładu pracy o tym samym profilu zawodowym. Nowy zakład pracy musi być zaakceptowany przez szkołę. Brak nowej umowy w podanym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów.

Export Import Hurt Detal

Marian Kaczmarek

Ul. Kolejowa 5

63-760 Zduny

Tel. 62/7215063

KRUK  TRANSPORT

Danuta Zbigniew Kruk

Ul. Kobylińska 33

63-760 Zduny

Tel. 62 722 50 72

PHU MARIA KURZAWA

Ul. Rynek 3

63-760 Zduny

Tel. 606965795

STOLARSTWO

Adam Sowiński

Ul. Masłowskiego 11

63-760 Zduny

Tel. 62/7215430

MADAR

Marian Stanisławski

Ul. Lacnowa 13

63-760 Zduny

Te. 62/7215110

Firma Handlowo- Usługowa

Jarosław Wachowiak

Ul. 1- maja 3a

63-760 Zduny

Tel. 604187279

Firma Handlowo- Usługowa

Jarosław Wachowiak

Ul. 1- maja 3a

63-760 Zduny

Tel. 604187279

ZAKŁAD FRYZJERSKI

Magdalena Wycisk

Ul. Garncarska 21 a

56-300 Milicz

Tel. 71/ 383 20 86

TARCZYŃSKI SA

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Ujeździec Mały 80

55-100 Trzebnica

Tel. 71 312 12 83

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK

G. Dorosz i B. Dorosz

Ul. Grunwaldzka 44

56-330 Cieszków

Tel. 71/1848112

MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTROMECHANIKA BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

Chwaliszew

Ul. Kwiatowa 3

63-750 Sulmierzyce

Tel. 606 720 347

AMPER

Usługi Przemysłowo- Handlowe

Jarosław Czerwiński

Ul. Kolejowa 11a

56-300 Milicz

Tel. 71/ 383 10 48

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE INSTAK

Tomasz Kaik

Ul. Ściegiennego 9 b

63-700 Krotoszyn

Tel. 667 483 480

SKLEP ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

Jerzy Słocki

Ul. Sikorskiego 60

56-330 Cieszków

Tel. 71 /384 83 23

TOMEX

MEBLE NA WYMIAR

Nowy Zamek 13 a

56-300 Milicz

Tel. 607 170 534

CREAUTO

Piotr Gruszczyński

Witaszyce al. Wolności 17e

62-230 Witaszyce

Tel. 607 968 123

MHM WP SP. ZOO

UL. Wojska polskiego 62

56-300 Milicz

Tel. 71/3841620

Usługi Ogólnobudowlane

Zenon Jakubowski

Ul. Leśna 10

56-330 Cieszków

Tel. 71/ 384 83 95

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe

Robert Zenon Górnik

Ul. Zdunowska 24

63-700 Konarzew

Tel. 62/ 721 54 35

Przedsiębiotstwo Handlowo- Usługowe Tina

Marek Duczmal

Ul. Woskowa 2

63-700 Krotoszyn

Tel. 62 725 23 59

ITEL Instalacje Elektroenergetyczne i Techniczne

Marcin Dudka

Ul. Konopnickiej 5

63-700 Krotoszyn

Tel. 62/ 725 26 30

H. M. Meble

Henryk Mirosław Wiatrak

Ul. Rolnicza 3

56-330 Cieszków

Tel. 71/3834691

Zakład Usługowy Ślusarstwo Instalatorstwo Sanitarne

Jarosław Walczak

Ul. Klonowicza 3

63-700 Krotoszyn

Tel. 62/7226403

Firma EURO DONER POLAND

UL. Przemysłowa 3

63-760 Zduny

Tel. 62/ 722 60 38

Dom Pomocy Społecznej Baszków

Baszków 112

63-760 Zduny

Tel. 62/ 721 12 06

RESTAURACJA LEMA

Ul. /wojska Polskiego 58

56-300 Milicz

Tel. 71/ 384 04 56

Studio Fryzjerskie

Aneta Nowacka

Ul. Moniuszki 13

63-740 Kobylin

Tel. 62/5481325

FRYZURKA

Katarzyna Szczegóra

Rynek 15

63-760 Zduny

Tel. 600097539

Sklep Wielobranżowy

Mirosława Połamany

Ul. Kolejowa 9

63-760 Zduny

Tel. 62/7215807

PPHU MOTORES

Paweł Piasecki

Ul. Poznańska 2

63-200 Jarocin

Tel. 691 097 558

SKLEP CHEMICZNO-PRZEMYSŁOWY

E. Grzenda

Ostrowąsy 31 a

56-300 Milicz

Tel. 71 3844112

FIRMA PPH

Hubert Sarzyński

Ul. Lwowska 16

56-300 Milicz

Tel. 71/3830513

Auto- serwis Blacharstwo i Mechanika Samochodowa

Mirosław Wojtaszak

Ul. Piaskowa 37

56-330 Cieszków

Tel. 504 153 556

FUGOR

UL. Zamkowy Folwark  1

63-700 Krotoszyn

Tel. 62 725 27 35

Restauracja Pasja

Ul. Mickiewicza 25

63-760 Zduny

Tel.516 593 314

pasja-restauracja.pl

EURO DONER  POLAND sp.zoo

siedziba DUNYA DONER KEBAB

ul . Przemysłowa 3 63-760 Zduny

te.  534939959

BLENDING Sp.z o.o.

ul Towarowa 1

63-760 Zduny

Tel. 62/ 7215300

RESTAURACJA TEO

UL. Krotoszyńska 7a

56-330 Cieszków

Tel. 514779175

INFOMACH 

Henryk Jezierski

 ul. Kościuszki 15

56-300 Milicz

Tel. 71/3842046

SOFT KOMPUTERY

 ul. Ostrowska 13
63-700 Krotoszyn

Tel. 512 194 500